Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №2/2014

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

Тезисы докладов Международной конференции   
Алтайский форум: соразвитие общества, человека и природы в контексте диалога цивилизаций 7
Погосян Г.А. От седого Арарата до Алтая – диалог духовных полюсов мира 8
Саркисян О.Л. О ценностных основаниях интеграционных процессов в Евразии 13
Абрамова М.Г., Вершинина И.М. Евразийское наследие как основа нового государственного стратегического управления 23
Попова А.В. Евразия и Азиопа как перспектива развития России в трудах российских неолибералов 32

 

СТАТЬИ

ЭКОНОМИКА

Асатрян А. Зарубежный опыт частного пенсионного страхования и тенденции развития в Республике Армения 38
Մելքոնյան Ն.Մ. Առավելագույն ապահովագրավճարների հաշվարկը մեքենաների ապահովագրության համար 47

 

ФИЛОСОФИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

Айрапетян А.Г. К построению модели управления сферой высшего образования в контексте интеграционных процессов: на примере ЕС  55

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Gevorgyan N.V. The Potential of the European Citizens’ Initiative in Solving the EU’s Democratic Deficit Issue 61
Գյանջումյան Վ.Է. ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ժամանակակից փուլում (սցենարային կանխատեսման տեսության տեսանկյունից)  70
Джилавян А.С. Неоосманская доктрина и геополитические интересы Турции в Закавказье и Центральной Азии 79

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Даллакян Л.Г. Проблемы соотношения принципа stare decisis и доктрины jurisprudense constante в судебной практике Кассационого суда РА 91
Մադոյան Ս.Տ. Uti possidetis juris սկզբունքը ժամանակակից միջազգային իրավունքում 99
Оганесян Н.А. Некоторые пробелы в законодательном регулировании договора пожертвования в РА и РФ 111
Тхабисимов Х.А. К вопросу о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 118

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Սարդարյանց Ա.Ս. Ազգանպաստ մշակույթը որպես տեղեկատվածին սպառնալիքների կանխարգելիչ համակարգ 129
Саркисян Г.В. Пир как социокультурная составляющая гостеприимства в средневековой Армении 142

 

ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ 155
РЕЦЕНЗИЯ 160