Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №3/2019

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЬИ

ПОЛИТОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мирумян Р.А. Павликиане на Руси (XI–XVI вв.)  5
Манукян С.А. Цивилизационная идентичность и ее динамика в армянском обществе 22
Овян В.Р. Структура армянской идентичности в диаспоре  44
Шагиданова К.И. Деятельность армянских купцов в контексте российскоармянских отношений (II половины XVII – начала XVIII веков) 55
Саргсян Д.О. Диаспора в контексте стратегического развития армянской государственности 65
Назаретян Г.А. Нaциoнaльнaя пoлитикa энepгeтичecкoй бeзoпacнocти Apмeнии в уcлoвиях евpaзийcкoй интeгpaции 81

 

ЭКОНОМИКА

Ավագյան Մ.Ա. Եվրասիական տնտեսական միության և երրորդ երկրների միջև ազատ առևտրի գոտիների ստեղծման նպատակահարմարությունը 91
Գևորգյան Ռ.Ա., Քարամյան Տ.Ս. Ժամանման գնահատված պահի կանխատեսումը աջակցող վեկտորների մեթոդի օգնությամբ 104
Արշակյան Ի.Ա. Մարդկային կապիտալը որպես գիտելիքահենք տնտեսության շարժիչ ուժ 119
Bayadyan V. On if Airbus vs Boeing сompetition is explainable with Kreps and Scheinkman model 130
Կարավարդանյան Ս.Լ. Օդային տրանսպորտի գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 143

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Аветисян Д.П. Ответственность должностных лиц за отказ от принятия присяги или за нарушение ее требований 154

 

ПСИХОЛОГИЯ

Петросян Л.С. Психологические компоненты модели имиджа менеджера в сфере гостиничного сервис 168

 

ФИЛОЛОГИЯ

Պողոսյան Ա.Ա. Տաբուի լեզվամշակութային արժեքը ճանաչողական լեզվաբանության համատեքստում 186

 

ЖУРНАЛИСТИКА

Դանիելյան Տ.Ռ. Մատենագիտական գովազդի առանձնահատկությունները Թիֆլիսի պարբերական մամուլում 202

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Վարդիկյան Ա.Տ. Ավանգարդը որպես պոետական կինոյի հիմք 219

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 235