Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №2/2012

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЬИ

Мирумян К.А. Научно-педагогическая деятельность и учебнообразовательная концепция Анания Ширакаци 5
Аветисян П.С., Айрапетян А.Г. Образование в свете политики государственного строительства (state-building): к постановке проблемы сочетания традиций и инноваций в процессе модернизации 20
Акопян И. О соотношении интеграции и глобализации 29
Вартазарян С.Р. Об информации для прагматического словаря 36
Егиазарян А.А. Основные особенности «полупериферийной стратегии» России в отношении региона Южный Кавказ и Центральная Азия 51
Միրումյան Ռ.Ա. Անձի բարոյական դաստիարակությունը որպես ազգային կրթության գերխնդրի Խորեն Աշըգյանի քաղաքական դավանանքի մեջ (մեթոդաբանական տեսանկյուններ) 60
Монета М.Г. Политэкономическая составляющая либертаризма 69
Сагателян С. Идеи Н. Лумана и Ю. Хабермаса в свете теории конфликта: коммуникация-конфликт-консенсус 78
Torosyan H. Eastern partnership: first results and challenges 88

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Սարդարյան Ա.Հ. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի և դրա պատճառների փորձաքննության կարգի օրենսդրական կարգավորման պրոբլեմները Հայաստանում և Ռուսաստանում (համեմատական-իրավական վերլուծություն) 93

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Карташевич И.С. Переводной текст как вид вторичного (на материале рассказа О. Генри “Little Speck in Garnered Fruit” и его перевода)

106

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Варданян Г.А. Роль военной экономики в процессе современного общественного воспроизводства 114