Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №1/2021

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЬИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гаврилюк М.Н. Зарубежный опыт развития института частной собственности на леса: возможна ли его интеграция
в российское законодательство?
5
Арутюнян Д.Г. Конституционное право на социальное обеспечение на примере Конституции СССР 1977 года 10
Մանուկյան Ռ.Վ. Օտարերկրյա ռազմաբազայի քաղաքացիական աշխատողների և անձնակազմի մերձավորների իրավական կարգավիճակը 16
Դավթյան Ա.Մ. Դիզայներական լուծումները նորաձևության ոլորտում՝ որպես հեղինակային իրավունքի օբյեկտ 28

 

ПОЛИТОЛОГИЯ

Թորոսյան Հ.Յու. Ինստիտուցիոնալ զարգացման որոշ հիմնախնդիրները Արցախի Հանրապետությունում 36
Элибегова А.Г., Вардазарян С.С. Армянофобия в азербайджанских учебниках и ее влияние на безопасность Армянского государства 44
Աղայան Ն.Ա. Ազգային անվտանգության խնդիրները քաղաքական հաղորդակցության կառուցվածքում 58
Маргарян Н.И. Развитие транспортно-логистического потенциала Армении в контексте вызовов национальной безопасности 73

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Օհանյան Լ.Ա. Կոնֆլիկտների ազդեցությունը կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների մոտիվացիայի վրա 31

 

ПСИХОЛОГИЯ

Суварян А.М., Аветян А.А., Даниелян Л.А. “Smart Education” как эффективный инструмент взаимодействия государства и частного сектора 87
Петросян И.Б., Мутафян Л.М. Проблемы диверсификации внешнеторговых отношений РА в условиях ЕАЭС 95

 

ЛИНГВИСТИКА

Товмасян Н.М., Багдадян Т.Р. Об особенностях перевода образных фразеологизмов с английского на армянский путем калькирования 107
Խաչատրյան Ա.Ա. Էլեկտրոնային մամուլի տեղեկատվական ժանրերի շարահյուսական մի քանի առանձնահատկություններ 114

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Iskandaryan N. The problem of historical memory in the novel “The bastard of Istanbul” by Elif Shafak 126

 

ЖУРНАЛИСТИКА

Рухкян Э.А. Тематические различия и функции жанров (на примере современного армянского ТВ) 134

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 142