Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №3/2021

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЬИ

ПОЛИТОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Абрамян А.Л. Миф как один из компонентов конструирования политической культуры 7
Ավանեսյան Մ.Հ. Սև ծովը Թուրքիայի էներգետիկ ռազմավարության մեջ. նոր աշխարհատնտեսական մարտահրավերներ 21
Айрапетова Р.А. Образование и наука в публичной дипломатии: пример Армении 36
Саргсян Д.О. О некоторых факторах нациестроительства в Азербайджане 48

 

ЭКОНОМИКА

Սանդոյան Է.Մ., Եղիազարյան Ա.Բ., Ոսկանյան Մ.Հ., Գալստյան Ա.Հ., Գրիգորյան Գ.Ա. Մակրոտնտեսական կարգավորման փորձն Արգենտինայում 56
Melkumyan H. Assessment of the gap between local government authorities and their financing mechanisms 72

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Ղամբարյան Ա.Ս. Վստահության հանրաքվեն կազմակերպելու ՀՀ սահմանադրական դատարանի առաջարկը և քաղաքական իշխանության՝ ինքնասահմանադրականացման բաց թողնված հնարավորությունը 84
Դավթյան Ա.Մ. Ստեղծագործության ազատ օգտագործում կամ հեղինակային իրավունքների խախտում 97
Madoyan S. Nagorno-Karabakh. Facts and law 107

 

ПСИХОЛОГИЯ

Քելոյան Մ.Հ. Ուսումնական տեքստերի հասկացմանը միտված ուսումնական գործողությունների ձևավորումը 117

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Իսկանդարյան Ն.Մ., Գրիգորյան. Վ.Ռ., Առաքելյան Ա.Հ., Քոսյան Ա.Ա. Քառսուն-Ճուղ Ծամ Դեղձունի կերպարի դիցաբանական ակունքների և համաշխարհային առասպելաբանության մեջ նրա զուգորդների շուրջ 132
Аракелян Н.В. Дворовая романтика раннего творчества Владимира Высоцкого 144
Мерангулян И.А. Концепции памяти и пра-памяти в творчестве Людмилы Улицкой 149

 

ФИЛОЛОГИЯ

Мисисян С.С. К вопросу о классификации табуированной лексики и эвфемизмов 162
Խաչատրյան Ա.Ա. Բայի եղանակային ձևերը էլեկտրոնային մամուլի լեզվում 168

 

ФИЛОЛОГИЯ

Журавлева В.И. Особенности киноязыка Сергея Параджанова в ранний период творчества 180

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 189