Вестник (серия: гуманитарные и общественные науки), №2/2017

Открыть номер в формате PDF📥

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЬИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Мирумян К.А. Школьно-образовательная система в раннесредневековой Армении как фактор национальной политики 7
Gabrielyan A., Sargsyan H. Culture as a Strategic Resource for Armenians and the Republic of Armenia 37
Дунамалян Н.А. Культура как стратегический ресурс политики: опыт различных государств в сфере культурной дипломатии и возможность его применения для Армении  49
Ширханян С.С. К вопросу о «мягкой силе» Республики Армения: аспекты национального брендинга 64

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Հակոբյան Ն.Ա. Իրավական բացերի հասկացությունը 77
Гянджумян Э.Е. Перспективы совершенствования механизмов правового регулирования ограниченных вещных прав в части института узурфрукта в РФ и РА: сравнительный анализ 86
Макарян Ц.М. Стабильность избирательного и референдумного законодательства в Республике Армения 93
Саркисян Р.М. Концепт «социальное государство»: исторический аспект 105

 

ЭКОНОМИКА

Петросян И.Б. Взаимные инвестиции в странах ЕАЭС: ретроспективный анализ 114
Оганесян Т.О. Определение социального прогресса и его взаимосвязь с экономическим ростом 127
Макарян Ц.М. Механизмы стимулирования экспорта в РА 133
Սարգսյան Ա.Մ. ՀՀ տնտեսության մրցունակության գործոնների վերլուծությունը 145
Հակոբյան Ն., Վարդանյան Ս. Մասնագիտության փոփոխության պայմաններում անձի հարմարվողականության և մասնագիտական վերակողմնորոշման միտումները 155

 

МЕНЕДЖМЕНТ И ТУРИЗМ

Саакян М.А. Возможности применения сетевых структур управления в туристских кластерах 168
Чобанян М.Х., Мартиросян Г.К. Проблемы подготовки и регулирования кадров муниципальных образований 178
Աբրահամյան Վ.Գ., Ավագյան Ա.Ղ. ՀՀ տուրիստական ոլորտի գործունեության վերլուծությունը և նրա արդյունավետությունը բարձրացման հիմնական ուղղությունները 187

 

ПСИХОЛОГИЯ

Дорфман Л.Я., Нагдян Р.М. Ассиметрия и симметрия времени и их значение в психотерапии 195

 

ФИЛОЛОГИЯ

Թովմասյան Հ.Ժ. Տեքստի ներկապակցումը և ամբողջականությունը կանխենթադրութային հենքի լեզվական ճանաչողական կառույցների միջոցով 213
Мисисян С.С. Семантические группы мимических адмиративов русского языка  229
Գյուլզատյան Դ., Ավետիսյան Ռ. Ածականների աստիճանակազմության քննություն՝ հանդիպադրությամբ արդի արևելահայ և ռուսաց գրական լեզուների 240
Тер-Саргсян Л. Использование средств невербальной коммуникации при обучении иноязычной речи студентов-экономистов 250

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Գլջյան Ա.Մ. Հակոբ Պարոնյանի գրական համալսարանները. Մոլիեր 258

 

ЖУРНАЛИСТИКА

Հովսեփյան Մ.Մ. Ռադիոն գլոբալացման դարաշրջանում  267

 

ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ 278
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 285